مهندس امیر حسین قاسمی

  • سمت: عضو هیات علمی مهندسی کامپیوتر
  • رشته: فناوری اطلاعات
  • مرتبه: مربی
  • COLLEGE: University of San Jose (Philippines) -– Recoletos
  • MASTERAL GRADUATE: University of San Jose (Philippines) -- Recoletos