دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: دکتر قدرت قصابی
سمت: عضو هیات علمی گروه مکانیک
رشته: مهندسی مکانیک
مرتبه: استادیار
شماره تماس: 31006812
ایمیل: ghodrat.ghassabi@buqaen.ac.ir
وب سایت: buqaen.ac.ir
  • کارشناسی: مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات- محل تحصیل:دانشگاه فردوسی مشهد
  • عنوان پایان نامه: بررسی و طراحی سیستم تهویه آلودگی تونل های مستقیم
  • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی-محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
  • عنوان پایان نامه: اصلاح مدل آرنیوس برای شبیه سازی شعله های آشفته در یک کوره تونلی با سوخت مایع
  • دکتری: مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی-محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
  • عنوان پایان نامه: بررسی تجربی اثر متغیرهای بی بعد موثر بر ضریب انتقال حرارت و ضریب اصطکاک صفحه تخت در حضور موانع مستطیلی به کمک روش هایPIV و TSP
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.