دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: دکتر سید احسان شکیب
سمت: مدیر گروه نظارت و ارزيابي
رشته: مهندسی مکانیک
مرتبه: استادیار
شماره تماس: 31006110 - 31006810
ایمیل: se.shakib@buqaen.ac.ir
وب سایت: buqaen.ac.ir
  • کارشناسی: مهندسی مکانیک – حرارت وسیالات ، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1383
  • کارشناسی ارشد: مهندسي مکانيک - تبديل انرژي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1385
  • دکتری : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1390
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.