دکتر سیدمحمد جوادی مقدم

  • سمت: عضو هیات علمی مهندسی کامپیوتر
  • رشته: مهندسی نرم افزار
  • مرتبه: استادیار