مهندس سیدحامد شکیب

  • سمت: عضو هیات علمی مهندسی عمران
  • رشته: مهندسی عمران
  • مرتبه: مربی