دکتر مهدی مودودی

  • سمت: سرپرست حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي
  • رشته: جغرافیا
  • مرتبه: استادیار