دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: دکترمحمدحسین شفیعی میم
سمت: رئیس دانشگاه
رشته: مهندسی مکانیک
مرتبه: استادیار
شماره تماس: 31006415
ایمیل: shafiei@buqaen.ac.ir
وب سایت: buqaen.ac.ir
  • کارشناسی: مهندسی مکانیک-هوا فضا، دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد: مکانیک-تبدیل انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • دکتری: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، دانشگاه لاوال، کبک، کانادا
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.