دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: مهدی بقراطی
سمت: مدیر گروه مهندسی مکانیک
رشته: مهندسی مکانیک
مرتبه: استادیار
شماره تماس: 31006813
ایمیل: mehdi.boghrati@mail.um.ac.ir
وب سایت: buqaen.ac.ir

کارشناس مهندسی مکانیک - طراحی جامدات - دانشگاه یزد

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - دانشگاه فردوسی مشهد

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.