دکتر میثم کهن ترابی

  • سمت: معاونت دانشجويي و فرهنگي
  • رشته: فقه و حقوق
  • مرتبه: استادیار