معرفی مدیریت پژوهشی

مدیریت واحد پژوهش و فناوری دانشگاه :

جناب آقای دکتر مهدی بقراطی

 

دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - دانشگاه فردوسی مشهد

 

تلفن تماس : 31006600

 

پست الکترونیکی : 

 

وظایف و اختیارات مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

 

–     دبيري شوراي پژوهشي دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات اين شورا.

–    بررسي طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام شده توسط اساتيد از نظر كيفيت و هزينه هاي پيش بيني شده.

–    تهيه، تنظيم و جمع آوري آمار و اطلاعات پروژه هاي انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذيربط.

–    تامين امكانات تجهيزاتي و وسايل و لوازم مورد نياز پروژه ها به كمك واحدهاي مربوط.

–    انجام كليه امور مربوط به انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي و اقدام در خصوص اجراي آنها.

–    برقراري ارتباط با قطبهاي علمي، صنعتي و اقتصادي مملكت به منظور شناخت طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي و نيروهاي تخصصي مورد نياز آنها.

–    دعوت از محققين و دانشمندان كشورهاي مختلف براي شركت در كنفرانس ها و سيمنارهاي علمي پژوهشي در دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط.

–    بررسي و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز واحدهاي پژوهشي با توجه به برنامه هاي تعيين شده.

–    برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي علمي و برنامه ريزي و هماهنگي براي ارائه مقالات علمي توسط اعضاي هيات‌علمي دانشگاه در كنفرانسهاي علمي بين

      المللي و منطقه اي خارجي با همكاري واحدهاي ذيربط دانشگاه.

–    برنامه ريزي وهمكاري با اعضاي هيات علمي در انتشار تاليفات و كتب ترجمه  شده.

–    برنامه ريزي و نظارت بر مجلات علمي ـ پژوهشي دانشگاه.

–    انجام امور مربوط به فرصت هاي مطالعاتي وسفرهاي علمي و نظارت بر امور تحصيلي اعضاي هيات علمي با هماهنگي مدیریت حوزه ریاست وهمكاري هاي علمي و بين المللی دانشگاه.

–    انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.