مسعود حسنی القار

مسعود حسنی القار

 • سمت: مدیر گروه حسابداری
 • رشته: Accounting
 • مرتبه: مربی
 • دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران
 • پایان نامه: " ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "
 • کسب رتبه 14 کشوری کنکور کارشناسی ارشد حسابداری در بین 37.422 داوطلب شرکت کننده

نيم­سال تحصیلی

سال تحصیلی

نام درس

تعداد واحد

تعداد

مدرسین

مؤسسه

محل تدریس

اول

دوم

 

1392-93

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

4

1

دانشکده فنی قاین

 

1392-93

اصول حسابداری 1

4

1

دانشکده فنی قاین

 

1392-93

ریاضیات مقدماتی

2

1

دانشکده فنی قاین

 

1393-94

اصول حسابداری 1

4

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1393-94

اصول حسابداری 2

4

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1393-94

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

3

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1393-94

اصول حسابداری 3

4

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1393-94

حسابداری مالیاتی

2

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1393-94

اصول حسابداری 2

4

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1394-95

حسابداری میانه 1

4

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1394-95

حسابرسی 1

3

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1394-95

اصول حسابداری 1

4

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1394-95

حسابداری مالیاتی

2

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1394-95

حسابرسی 2

3

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1394-95

حسابرسی 1

3

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1394-95

حسابداری میانه 1

4

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1395-96

اصول حسابداری 1

4

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1395-96

اصول حسابداری 2

4

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1395-96

مباحث جاری در حسابداری

2

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1395-96

حسابرسی 1

3

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

1395-96

حسابداری میانه 1

4

1

دانشگاه بزرگمهر قائنات

 
 • پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی در سال 1396

کتاب


 • حسنی القـار، مسـعود. (1396). نظام راهبری شرکتی (بر اساس سرفصل ­های مصوب شورای عالی برنامـه ­ریـزی آموزشـی وزارت عتـف)، انتشـارات دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائـن، ایـران.

مقالات مجلات معتبر


 •  بولو، قاسم؛ حسنی­ القار، مسعود (نویسنده مسئول). (1393).  ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام، مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان (ISC)، سال پنجم، شماره 17، صص 49 تا 75.
 • بولو، قاسم؛ حسنی ­القار، مسعود (نویسنده مسئول). (1393). معیارهای تجربی کیفیت سود، فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی (ISC)، انجمن حسابداری ایران، سال سوم، شماره دوازده، صص 46 تا 69.
 • حساس­­ یگانه، یحیی؛ حسنی القار، مسعود (نویسنده مسئول)؛ مرفوع، محمد. (1394). بیش­ اطمینانی مدیریت و حق ­الزحمه حسابرسی، فصلنامه بررسی ­های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (ISC)، دوره 22، شماره 3، صص 363 تا 384.
 • بولو، قاسم؛ حسنی­ القار، مسعود (نویسنده مسئول). (1394). بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان (ISC)، سال ششم، شماره 21، صص 31 تا 53.
 • رحیمیان، نظام ­الدین؛ حسنی ­القار، مسعود (نویسنده مسئول). (1394). بررسی رابطه بین بیش­ اطمینانی مدیریت و استفاده از حسابرس متخصص صنعت، مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (ISC)، دوره دوم، شماره 4، پیاپی 7، صص 71 تا 88.
 • بولو، قاسم؛ حسنی­ القار، مسعود (نویسنده مسئول). (1395). مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود، فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران (ISC)، سال پنجم، شماره بیست، صص 34 تا 53.
 • حسنی القار، مسعود (نویسنده مسئول)؛ شعری آناقیز، صابر. (1396). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی، مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان (ISC)، دوره هشتم، شماره 1، پیاپی 28، صص 107 تا 134.
 • حسنی القار، مسعود (نویسنده مسئول)؛ مرفوع، محمد. (1396). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تقسیم سود، پژوهش­های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا (ISC)، سال ششم، شماره 23، صص 103 تا 129.
 • مرفوع، محمد؛ حسنی­ القار، مسعود (نویسنده مسئول). (1396). رابطه کیفـیت اقـلام تـعهدی و عدم تقـارن اطلاعـاتی در شرایـط عدم اطمینـان محیطی، فصلنامه دانش حسابرسی دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی (ISC)، سال هفدهم، شماره 68، صص 149 تا 168.
 • حسنی القار، مسعود (نویسنده مسئول)؛ رحیمیان، نظام ­الدین. بررسی تأثیر بیش ­اطمینانی مدیریت بر ساختار سررسید بدهی در شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پذیرفته شده جهت انتشار در مجله مدیریت دارایی و تأمین مالی دانشگاه اصفهان (ISC).
 • بولو، قاسم؛ حسنی­ القار، مسعود (نویسنده مسئول). بیش اطمینانی­ مدیریت و تجدید ارائه صورت­های مالی، پذیرفته شده جهت انتشار در مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران (ISC).
 • حسنی القار، مسعود. (1394). ضرورت XBRL؛ گزارشگری مالی در قرن 21، فصلنامه علمی تخصصی دانش و پژوهش حسابداری، انجمن حسابداری ایران، سال دهم، شماره 42، صص 32 تا 45.
 • شعری آناقیز، صابر؛ حسنی القار، مسعود. بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه­ کاری حسابداری، پذیرفته شده جهت انتشار در مجله مطالعات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران (ISC).
 • حسنی القار، مسعود (نویسنده مسئول)؛ سدیدی، مهدی. (1396). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت انجمن حسابداری مدیریت ایران (ISC)، سال ششم، شماره 24، صص 79 تا 94.
 • Tavousi, S. Tavousi, M. and Hasani Alghar, M. (2013) . Informational Systems and Information Technology in Small and Medium Enterprises  "(IRJABS) International Research Journal of Applied & Basic Sciences 2013 (ISC Journal), Vol, 4 (9): 2715-2720.

مقالات همایشها و کنفرانسهای علمی


 • بولو، قاسم؛ حسنی القار، مسعود. (1396). بررسی تأثیر بیش ­اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه­ گذاری در شرکت ­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 • شعری آناقیز، صابر؛ حسنی القار، مسعود. (1395). ارتباط بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • شعری آناقیز، صابر؛ حسنی القار، مسعود؛ طاوسی، سمانه. (1395). بیش ­اطمینانی مدیریت و مدیریت سود، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه ارومیه.
 • ناصری، احمد؛ حسنی القار، مسعود. (1395). بررسی تأثیر بیش ­اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه ارومیه.
 • حاجیها، زهره؛ حسنی القار، مسعود. (1395). رابطه بین فرا اعتمادی مدیریت، کیفیت حسابرسی و استقرار کمیته حسابرسی، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه ارومیه.
 • حسنی القار، مسعود؛ پیفه، احمد. (1394). مطالعۀ ارتباط میان نسبت Q توبین، متغیرهای مالی و خصوصیات شرکت با اهرم مالی، سومین همایش ملی حسابداری و حسابرسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • مرفوع، محمد؛ حسنی القار، مسعود؛ طاوسی، سمانه. (1392). خصوصی­ سازی و حاکمیت شرکتی؛ با نگاهی به مفهوم زنجیره­ های حاکمیتی، نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی، دانشگاه الزهرا و بورس اوراق بهادار تهران.
 • مرفوع، محمد؛ حسنی القار، مسعود؛ طاوسی، سمانه؛ طاوسی، محمدرضا. (1392). حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی در بنگاه ­های اقتصادی، نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی، دانشگاه الزهرا و بورس اوراق بهادار تهران.
 • حسنی القار، مسعود؛ طاوسی، سمانه؛ طاوسی، محمدرضا. (1391). حسابداری بین المللی, هماهنگ سازی استانداردها و مدل های عمده آن، همایش ملی حسابداری و حسابرسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • حسنی القار، مسعود. (1395). حسابداری زیست محیطی، اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، دانشگاه بزرگمهر قائنات.
 • حسنی القار، مسعود. (1395). وابستگی اقتصادی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، ششمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه­ای آذربایجان شرقی.
 • حسنی القار، مسعود. (1395). تأثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و  ارزش شرکت، ششمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه­ای آذربایجان شرقی.
 • حسنی القار، مسعود. (1396). بررسی تأثیر نوسان­ پذیری سود بر نسبت قیمت به سود هر سهم شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، دانشگاه صنایع و معادن.
 • حسنی القار، مسعود. (1396). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، دانشگاه صنایع و معادن.
 • حسنی القار، مسعود. (1396). تأثیر مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیتی بر فرا اعتمادی مدیریت در شرکتهای تولیدی دولتی، دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی، دانشگاه شمال.
 • حسنی القار، مسعود؛ طاوسی، سمانه، طاوسی، محمدرضا. (1391). چارچوبی برای قضاوت حرفه ­ای در حسابرسی؛ چالش­ها و مفاهیم؛ همایش حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.
 • طاوسی، محمدرضا؛ طاوسی، سمانه، حسنی القار، مسعود؛ پورعسکر، فاطمه. (1392). مقایسه و تطبیق حسابداری ملی و حسابداری دولتی؛ دومین کنفرانس حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه­گذاری، انجمن علمی و حرفه­ای مدیران و حسابداران گلستان.
 • عرب مازار یزدی، محمد؛ طاوسی، سمانه؛ طاوسی، محمدرضا؛ حسنی القار، مسعود. (1392). پیاده­سازی سیستم اطلاعاتی و تاثیرات رفتاری مشارکت کاربر در پیاده­سازی؛ دومین کنفرانس حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه­ گذاری، انجمن علمی و حرفه ­ای مدیران و حسابداران گلستان.
 • طاوسی، سمانه؛ طاوسی، محمدرضا؛ حسنی القار، مسعود. (1393). اهمیت حسابرسی تقلب و مسئولیت حسابرسان، اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی جامی.
 • حسـابرس سـازمـان حسـابرسـی کشـور  به مدت 1/5 سال (1391/02/01 الی 1392/06/31)
 • مجری تدوین برنامه راهبردی دانشگاه بزرگمهر قائنات در افق 1404 (تصویب شده در هیات امنای دانشـگاه­های استـان خراسـان جنوبـی)
 • مسئول امور آموزشی دانشکده علــوم انســانی ( 1393/10/13 الی 1395/06/31)
 • عضـو کـارگروه تدوین اسـاسنامه دانشــگاه (1393/10/13 الی 1395/11/19)
 • مسئول دفتر نظارت و ارزیابی دانشـــگاه (1393/11/13 الی 1395/06/31)
 • عضـو شـورای آموزشـی دانشــگاه (1393/10/13 – ادامه دارد)
 • عضــو شـورای کارآفرینـی دانشــگاه (1394/06/28 – 1396/03/31)
 • عضـو کمیسیون موارد خاص دانشــگاه (1395/06/31 – 1396/09/01)
 • مدیریـت امـور آموزشـی دانشــگاه و دبیر شـورای آموزشــی (1395/06/31 – 1397/01/27)
 • مدیـر گـروه رشته حســــابداری (1395/06/31– ادامه دارد)
 • عضـو شورای انتشارات دانشــگاه (1395/11/24– 1397/03/31)
 • عضـو هیات مؤسس انتشـارات دانشـگاه (1395/09/20)
 • نگارنـده طرح­های توجیهـی ایجاد رشـته مدیریـت مالـی و مدیریت بازرگانـی در دانشـگاه

شرکت در کارگاهها

1

روش­هـــا و فنــــون تــــدریس

17 و 18 اسفند 92

نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند

2

آمـــوزش؛ کیفیــــت و چــــالش­هـــا

14 اردیبهشت 93

نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند

3

مهـــارت­هــــای ارتبــــاطی و حـــل تعـــارض در کـــلاس

10، 11 و 14 تیر 93

نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند

4

آشــنایی با آمـــوزش الکترونیکـــی و کار با ســامــانه یــادگیری الکترونیکــی دانشـــگاه بیرجنـــد

6 آبان 93

نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند

5

اثربخشــــی پاورپویینـــــت در تـــــدریس

9 خرداد 94

نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند

6

آشــــنایی بـــا ابزارهــــای تحقیـــق

9 آبان 94

امــور پژوهشـــی دانشــگاه بزرگمهـــــر قائنـــات

7

مقاله نویسی برای مجلات معتبر بین­الملی حسابداری

27 بهمن 95

دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

8

تحقیقــات در کیفیــت حسابرســی و کیفیــت گزارشــگری مالـــی

28 بهمن 95

دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

9

دوره­هـــای آمـــوزش مســـتمر حرفــــه­ای حسابرســـی

طی سال 91

ســازمان حسابرســی کشـــور

10

چهــاردهمین دوره تربیـــت و تعـــالی (ویژه اســـاتید و هیـــات علمــی)

25 الی 30 مرداد 93

مرکز تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی حضرت فاطمه (س) قم

11

تبیــین عملکردهــای ذهنــی حسابرســان

28 بهمن 95

دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

12

روانشناسـی محیـط دانشـجو، تعامـل و ارتبـاط مؤثـر با دانشـجو

بهمن ماه 94

معاونــت آموزشـی و پژوهشـی دانشــگاه بزرگمهــر قائنــات

 
نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه
یکشنبه حسابرسی 1 گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع فرد حسابداری میانه 1 گروه 1 (4.00), , () هرهفته اصول حسابداری 1 گروه 1 (4.00), , () هرهفته
دوشنبه حسابرسی 1 گروه 1 (3.00), , () هرهفته حسابداری میانه 1 گروه 1 (4.00), , () هرهفته
سه شنبه اصول حسابداری 1 گروه 1 (4.00), , () هرهفته مالیاتی(1) گروه 1 (2.00), , () هرهفته
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه