آسیب‏ شناسی معرفت تاریخی از دیدگاه نهج ‏البلاغه

  • نویسندگان: میثم کهن ترابی
  • کلمات کلیدی: معرفت تاریخی نهج ‏البلاغه آسیب شناسی قانونمندی تحلیل نقد

دستیابی به معرفت صحیح تاریخی و به کارگیری آن در صحنه حیات فردی و اجتماعی بشر نیازمند شناخت و از میان برداشتن آسیب‏ها و خطراتی است که درس ‏آموزی تاریخ و مفیدبودن آن را با تهدید مواجه می‏سازد. حضرت علی(ع) در نهج‏ البلاغه مکرراً به موضوع تاریخ پرداخته ‏است. ایشان پس از آنکه در مواضع متعددی اولاً معرفت تاریخی را ممکن می‏داند و ثانیاً آن را ضروری مهم می‏شمارد، موانع و آسیب‏های فهم تاریخی را معرفی و مخاطبین خویش را از آن برحذر داشته است. این آسیب‏ها در سه محور کلی بروز می‏کند. عدم توجه به قانونمندی تاریخ آسیبی است که موجب می‏شود تاریخ صرفاً به دانشی بیهوده و منحصر در گذشته تبدیل شود. آسیب دیگر بی‏ توجهی به ملاک‏های صحیح در نقد تاریخ است. اتکاء به نقاط تاریک و مجهول تاریخ، عدم تفکیک منافع و مضرات تاریخ و اصرار بر وجوه غیرمفید تاریخ از جمله آسیب‏ هایی است که در این زمینه بروز می‏یابد. سومین آسیبی که گریبانگیر معرفت تاریخی می‏شود غفلت از درس‏های تاریخ و به کارنبستن آن در عمل است. توقف در مرحله مطالعه و تبیین معرفت تاریخی و تدارک ندیدن ساز و کاری برای پیاده سازی محصول معرفت تاریخی‏‏ در رفتار فردی و جمعی انسان جدی‏ترین آسیبی است که در مسیر کسب معرفت تاریخی ظهور می‏یابد. پژوهش حاضر با بهره ‏گیری از منابع کتابخانه‏ ای و با روشی توصیفی ـ تحلیلی، آسیب‏های معرفت تاریخی که در سخنان علی(ع) در نهج‏البلاغه تبلور یافته را احصاء و مورد تحلیل و تبیین قرار داده است.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه