اثر سیاست های پولی و اعتباری بر تاب آوری اقتصادی در ایران

  • نویسندگان: ملیحه آشنا
  • کلمات کلیدی: سیاست پولی، سیاست اعتباری، تاب¬آوری اقتصادی، ایران.

در این مطالعه، تأثیر سیاست¬های پولی و اعتباری بر شاخص تاب¬آوری اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار می¬گیرد. سیاست¬های پولی ابزارهای مختلفی دارد. در این مطالعه ابزار سیاست پولی استفاده شده مبتنی بر ابزارهای کیفی یعنی حجم تسهیلات اعطایی بانک¬ها و نرخ سود تسهیلات در بخش¬های مختلف است. این سیاست¬های انتخاب شده اثر مستقیم و بیشتری بر فعالیت¬های اقتصادی، سرمایه¬گذاری و کسب ¬و کارها دارند. از این رو، با استفاده از داده¬های سالانه شاخص تاب¬آوری اقتصادی، حجم مانده تسهیلات اعطایی بانک¬ها، و نرخ سود تسهیلات بانکی، طی دوره زمانی 1369-1395، واکنش به نوسان و شوک سیاست¬های پولی و اعتباری بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که واکنش تاب¬آوری اقتصادی به تغییر سیاست پولی و اعتباری در بخش¬های مختلف متفاوت است. شوک تسهیلات اعطایی اثر منفی بر تاب¬آوری دارد ولی بعد از چند دوره از بین می¬رود. اثر شوک بخش مسکن و ساختمان و کشاورزی نیز با وجود ایجاد نوسان، موقت تعبیر می¬شود. شوک تغییر نرخ تسهیلات در بخش-های صنعت و معدن، صادرات و بازرگانی و خدمات اثر نوسانی دارد و اثر بلندمدت از خود بر جا می¬گذارد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه