ارتباط بین نرخ ارز حقیقی و صادرات کالاهای صنعتی در ایران

  • نویسندگان: ملیحه آشنا
  • کلمات کلیدی: تراز تجاری، نرخ ارز حقیقی ، صادرات کالاهای صنعتی، همجمعی، ایران

در ادبیات اقتصادی تجارت به عنوان عاملی در رشد و توسعه اقتصادی مطرح شده است. توسعه صادرات غیرنفتی مانند صادرات کالاهای صنعتی به عنوان راهکاری جهت کاهش وابستگی به درآمد نفتی مطرح است. نرخ ارز، به عنوان یکی از عوامل کلیدی موثر بر صادرات شناخته می¬شود. نرخ ارز از سیاست¬ها و تحولات اقتصادی تأثیر می-پذیرد و تغییر و نوسان در این شاخص باعث بی¬ثباتی در صادرات، واردات و تراز تجاری می¬شود. با توجه به این که جهت و میزان اثر گذاری نرخ ارز حقیقی بر تجارت از موضوعات و مسائل بسیار با اهمیت است، در این پژوهش اثر تغییرات نرخ ارز حقیقی بر صادرات کالاهای صنعتی ایران طی دوره 1348-1397 در قالب مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی شده است. نتایج نشان می¬دهد که در کوتاه¬مدت و بلندمدت افزایش نرخ ارز حقیقی به افزایش صادرات منجر می¬گردد. سایر متغیرهای کنترل شامل تولید ناخالص داخلی و جهانی، درجه باز بودن تجاری در بلندمدت اثر مثبت و معنی¬دار بر صادرات کالاهای صنعتی دارند. در حالی که ممکن است برخی متغیرهای دیگر مانند نوسان سیاست¬های جهانی کشورها، اثر مثبت نرخ ارز بر صادرات را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه