بررسی اثر اندازه و موقعیت ترک لبه¬ای بر فرکانس طبیعی تیر یکسرگیردار

  • نویسندگان: حسن حیرانی, ,
  • کلمات کلیدی: فرکانس طبیعی، ترک، تیر یکسر گیردار، آباکوس

یکی از روش¬های شناسایی آسیب در سازه¬ها بررسی تغییرات فرکانس طبیعی است. در این پژوهش به بررسی اثر اندازه و موقعیت ترک لبه¬ای بر فرکانس طبیعی پرداخته شده است. به این منظور یک تیر یکسر گیردار دارای ترکی که در راستای قائم به لبه¬های تیر رسیده و در جهت عرضی محصور می¬باشد، به صورت عددی شبیه¬سازی شده است. با تغییر موقعیت و عرض ترک، اثر این دو پارامتر بر فرکانس طبیعی مطالعه شد. نتایج نشان داد که هرچه عرض ترک بزرگتر و هر چه ترک به تکیه¬گاه تیر نزدیک¬تر باشد تغییر بیشتری در فرکانس طبیعی اول رخ می¬دهد. برای مود دوم فرکانسی نیز همانند مود اول هرچه عرض ترک بزرگتر باشد تغییر بیشتری بر روی فرکانس طبیعی ایجاد می¬شود، اما در مود دوم هرچه ترک به وسط تیر نزدیک¬تر باشد تغییرات فرکانس طبیعی بیشتر است. در مود سوم فرکانسی نیز ترک با عرض بزرگتر تاثیر بیشتری بر روی فرکانس طبیعی دارد، اما تاثیر موقعیت ترک در مود سوم فرکانسی از الگوی خاصی پیروی نمی¬کند.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه