بررسی تأثیر بیش¬اطمینانی مدیریت بر سطح نگهداشت و ارزش وجه¬نقد

  • نویسندگان: مسعود حسنی القار
  • کلمات کلیدی: بیش¬اطمینانی مدیریت، نگهداشت وجه¬نقد، ارزش وجه¬نقد، بیش سرمایه¬گذاری و تصمیمات تأمین مالی.

مدیران بیش¬اطمینان از آنجا که سودآوری واحد تجاری خود را بیش از حد تخمین می¬زنند و به آن خوش¬بین هستند، احساس می کنند بازار سرمایه اوراق سهام آنها را کمتر از واقع ارزش گذاری می¬کند و از این رو در مواردی که واحد تجاری به تأمین مالی نیاز داشته باشد، از تأمین مالی خارجی اجتناب کرده، زیرا آن را پر هزینه می¬دانند و بیشتر بر وجوه نقد داخلی برای تأمین مالی فرصت¬های سرمایه¬گذاری خود اتکا می¬کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بیش¬اطمینانی مدیریت بر سطح نگهداشت و ارزش وجه¬نقد در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش را 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1386 تا 1396 تشکیل می¬دهد. در این پژوهش، برای اندازه¬گیری بیش¬اطمینانی مدیریت از سنجه¬های مبتنی بر سوگیری مدیران در پیش¬بینی سود و تصمیمات سرمایه¬گذاری استفاده شده است. به¬منظور دستیابی به اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین و برای آزمون آنها، روش¬های آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می¬دهد بین بیش اطمینانی مدیریت و نگهداشت وجه¬نقد ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، مدیران بیش¬اطمینان نسبت به سایر مدیران وجوه¬نقد بیشتری نگهداری می¬کنند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می¬دهد که بیش¬اطمینانی مدیریت تأثیر منفی معناداری بر ارزش وجه¬نقد دارد. به عبارت دیگر، ارزش یک ریال وجه¬نقد در شرکت¬های با مدیران بیش اطمینان، کمتر از ارزش اسمی آن است. این نتیجه نشان می¬دهد که انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه¬نقد می-تواند عملکرد شرکت و ارزش بازار آن را تضعیف نماید. علاوه بر این یافته¬ها نشان می¬دهد رابطه اهرم مالی، نرخ بازده دارایی¬ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش وجه¬نقد، معنادار است.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه