بررسی عددی تاثیر زاویه نصب و تعداد پره بر عملکرد یک توربین گازی دو مرحله ای

  • نویسندگان: محمدحسین شفیعی میم, علی اکبرزاده
  • کلمات کلیدی: زاویه نصب پره، تعداد پره، توربین محوری، توان تولیدی، بازده توربین.

در کار حاضر اثرات زاویه نصب و تعداد پره‌های مرحله اول یک توربین گازی محوری دو طبقه بر عملکرد آن به روش عددی بررسی شده¬است. برای این منظور ابتدا مشخصات هندسی توربین گازی مدلF5 شرکت جنرال الکتریک ایجاد و شبکه‌بندی شده است. سپس مدل نهایی توربین با قرار دادن پره¬های شبکه¬بندی شده در کنار هم ایجاد شده¬است. مدل آشفتگی انتقال تنش برشی برای محاسبه اثرات دیوار بر جریان آشفته استفاده شده¬است. به منظور صحت¬سنجی نتایج عددی ابتدا نتایج بدست آمده از توربین ایجاد شده با نتایج میدانی موجود از نیروگاه مقایسه شده، که تطابق خوبی را نشان می¬دهد. سپس برای بررسی اثرات زاویه نصب و تعداد پره¬های مرحله اول توربین بر عملکرد آن در هر گام زاویه نصب و همچنین تعداد پره¬های ردیف استاتور و یا روتور مرحله اول توربین مورد پژوهش تغییر داده شده، و بررسی¬ها بر روی توربین تغییر یافته در هر مرجله انجام شده، و نتایج بدست آمده از حل مسئله با مدل اصلی توربین مقایسه شده¬است. با کاهش تعداد پره‌های استاتور ردیف اول توان تولیدی کاهش و راندمان توربین افزایش می¬یابد، در حالیکه با کاهش تعداد پره‌های روتور ردیف اول توان تولیدی و بازده توربین افزایش می¬یابد. با افزایش زاویه نصب استاتور ردیف اول توان تولیدی افزایش و بازده توربین کاهش یافته و با کاهش زاویه نصب، توان تولیدی کاهش و بازده افزایش می‌یابد. توان تولیدی و بازده توربین با تغییر زاویه نصب روتور ردیف اول نسبت به حالت مرجع در هر صورت کاهش می¬یابد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه