بررسی نقش جمعیت و فعالیت اقتصادی بر آلودگی هوا: مطالعه موردی شهرستان مشهد

  • نویسندگان: ملیحه آشنا
  • کلمات کلیدی: رشد اقتصادی، شدت انرژی، ضریب آلودگی، جمعیت، روش تجزیه.

طرح مسئله: افزایش آلودگی هوا در سطح محلی، ملی و جهانی توجه سیاست‌گذاران را به سوی آثار جانبی آلودگی، مصرف انرژی و رفاه اجتماعی مرتبط با آن جلب کرده است. یکی از مسایل مهم در توسعه پایدار و اقتصاد کم¬کربن، تغییر مصرف انرژی توسط جمعیت است. مصرف خانوار، تقاضا برای کالاها و خدمات از جمله حامل¬های انرژی را ایجاد می¬کند که انتشار آلودگی را در بر دارد. هدف این مقاله، تعیین تأثیر افزایش مصرف جمعیت و رشد اقتصادی بر انتشار آلاینده¬های هوا در ناحیه شهرستان مشهد است. روش¬پژوهش: این تحقیق از تحقیقات کاربردی و توسعه¬ای محسوب می¬شود، و از نظر ماهیت روش، جزو تحقیقات کمی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها، جزو تحقیقات کتابخانه¬ای است. در این مقاله، برای تعیین تأثیر افزایش مصرف جمعیت و رشد اقتصادی بر انتشار آلاینده¬های هوا از روش تجزیه استفاده شده است. داده های مربوط به میزان آلودگی شامل دی اکسیدکربن، دی اکسیدسولفور و منواکسیدکربن بر اساس ضریب آلودگی و مصرف انرژی محاسبه شده است. دوره مورد بررسی بین سال¬های 1382 تا 1395 می باشد و آمار تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و جمعیت از گزارشهای مرکز آمار ایران برای شهرستان مشهد استخراج شده است. یافته¬ها: نتایج نشان می¬دهد که طی دوره مورد مطالعه افزایش جمعیت، و افزایش تولید سرانه و به عبارتی رشد اقتصادی به افزایش انتشار آلودگی منجر شده است، در حالی که کاهش شدت انرژی و ضریب آلودگی، رشد انتشار آلاینده ها را کاهش می¬دهد. نتیجه گیری: بنابراین، مصرف انرژی جمعیت به طور مستقیم و غیرمستقیم دارای اهمیت زیادی برای انتشار آلودگی می¬باشد، که می¬توان آن را از طریق تغییر در ترکیب کالاها و خدمات مصرف شده توسط خانوار شهری و تغییر الگوی مصرف به سمت تولیدات کم آلاینده، کاهش داد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه