بررسی و مقایسه انواع روشهای مقیاس کردن شتاب نگاشتهای زلزله برای ساختمانهای بلند

  • نویسندگان: مختار انصاری, محمود انصاری, رضا افضل زاده
  • کلمات کلیدی: تحلیل خطی، تحلیل غیر خطی، استاندارد 2800 ، شتاب نگاشت، توازن طیفی.

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از آنالیز تاریخچه زمانی در مهندسی زلزله، اهمیت نحوه انتخاب و مقیاس کردن شتاب نگاشت های مورد استفاده در این آنالیز از مهم ترین چالش ها بوده است. در این مطالعه برای یک سازه 11 طبقه بتنی در دو حالت خطی (به روش و غیرخطی (به روش های استاندارد 2800 و توازن طیفی) تحلیل ها با استفاده از روش های (ASCE های استاندارد 2800 و آیین نامه مذکور همراه با مقیاس سازی 7 شتاب نگاشت انجام شده است. برای مقایسه پارامترهایی نظیر دریفت و انحراف از معیار مورد بررسی قرار گرفتند. در حالت خطی نتایج مشابه یکدیگر می باشد، اما در حالت غیر خطی روش توازن، انحراف از معیار کمتری را نسبت به روش استاندارد 2800 نشان می دهد که بیانگر پراکندگی کمتر و بالاتر بودن دقت روش توازن، می باشد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه