بررسی کیفیت قرائت همزه در قرائات منسوب به اهل بیت

  • نویسندگان: میثم کهن ترابی
  • کلمات کلیدی: قرائات اهل بیت(ع)، همزه، نبره، تسهیل، قریش.

قرائات قرآنی یکی از ابواب لازم جهت فهم و پژوهش در قرآن است. قرائات منسوب به اهل بیت(ع)، به جهت انتساب آن به پیشوایان مذهب شیعه حداقل برای پیروان این مذهب از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. این قرائات از گونه‎های مختلفی برخوردار است. از جمله آن‏ها قرائت همزه با تسهیل و یا تخفیف است. برخی گزارش‎های تاریخی و اصول زبان‎شناسی در قالب تأییدکننده این شیوه از قرائت همزه و گروهی دیگر در قامت یک چالش در صحت و یا استحسان آن مطرح است. وجود روایاتی دال بر تأیید این قرائت، نزول قرآن بدون نبره در لهجه قریش و موافقت این شیوه از قرائت با رسم مصحف و ثقیل بودن تلفظ همزه با نبره از جمله مؤیدات است. فقدان سند و حتی وجود اضطراب در متن برخی روایات، مخدوش بودن ادعای انحصار نزول قرآن به زبان قریش براساس روایات معارض و فرمان خلیفه سوم در نگارش مصحف براساس لهجه قریش این تأییدات را به چالش کشیده است. اطمینان تقریبی به قرائت قریش بر اساس تسهیل و هم‎چنین ثقیل بودن تلفظ همراه با تحقیق برای همزه و هم‎چنین عدم تغییر معنا و کمک به سلاست قرائت، موجب شده‎است که برخی این شیوه از قرائت را نیکوتر بدانند. پژوهش حاضر با بهره‎گیری از منابع کتابخانه‎ای و با روشی توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی مؤیدات و چالش‎های قرائت همزه منطبق بر منقولات منتسب به اهل بیت را مورد بررسی قرار داده است.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه