بهینه‌سازی سیستم تولید توان نیروگاه دودکش خورشیدی براساس افت فشار توربین

  • نویسندگان: حسن حیرانی, رضا بابایی, رضا ناصری
  • کلمات کلیدی: نیروگاه دودکش خورشیدی، انسیس فلوئنت، بیشینه توان خروجی، نسبت افت فشار بهینه

امروزه استفاده از انرژی‌های نو مانند انرژی تابشی خورشید بسیار گسترده شده است. نیروگاه دودکش خورشیدی یکی از این سیستم‌های انرژی نو می‌باشد. عیب این نیروگاه راندمان پایین تولید است. بنابراین اکثر تحقیقات بر روی افزایش راندمان این سیستم بوده است. در کار حاضر به بررسی پارامتر x (نسبت افت فشار توربین به افت فشار سیستم) پرداخته می‌شود. ابتدا یک هندسه مرجع انتخاب و صحت‌سنجی شده است. جهت شبکه‌بندی از نرم‌افزار گمبیت و تحلیل سیالاتی از نرم‌افزار انسیس فلوئنت ورژن 15 استفاده شد. مقادیر شار تابشی خورشید بین 200 الی 800 وات بر متر مربع و مقادیر افت فشار توربین بین صفر تا 500 پاسکال انتخاب گردید. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که با افزایش شار تابشی خورشید بر میزان سرعت هوای داخل دودکش و توان خروجی افزوده می‌شود. همچنین مشاهده شد که رفتار سرعت هوا نسبت به افت فشار توربین کاهشی می‌باشد. تغییرات سرعت هوای داخل دودکش در حالت بدون بار توربین بین 11 تا 17 متر بر ثانیه تغییر می‌کند. نتایج نشان داد که مقادیر توان تولیدی توربین نسبت به افت فشار ابتدا کاهشی و سپس افزایشی است که این نشان دهنده‌ی وجود یک مقدار بیشینه توان تولیدی نسبت به افت فشار است. مقادیر بیشینه توان در شارهای مختلف بین 20 تا 80 کیلووات متغیر می‌باشد. با استفاده از این مدار میانگین نسبت افت فشار توربین به افت فشار سیستم حدود 88 درصد بدست آمد. این مقدار نشان دهنده این است که در هر شار تابشی خورشید باید مقدار افت فشار توربین 88 درصد کل افت فشار سیستم باشد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه