تحلیل تنش ترک در پای دندانه چرخدنده ساده

  • نویسندگان: حسن حیرانی,
  • کلمات کلیدی: چرخدنده، ترک، ضریب شدت تنش، اجزای محدود

چرخدنده یکی از پرکاربردترین قطعات در ماشینآلات میباشد. با توجه به پیشرفت تجهیزات صنعتی و نقش انکارناپذیر چرخدنده در آن لازم است بررسیهای جامعی درباره علل خرابی چرخدندهها و جلوگیری از آن انجام شود. عوامل اصلی خرابی چرخدندهها به دو دسته تقسیم میشوند، واماندگی خمشی دندانهها و واماندگی ناشی از تنشهای تماسی. در این مطالعه از یک مدل دو بعدی چرخدنده بر پایه روش اجزای محدود در نرم افزار آباکوس استفاده شده است. نخست با بررسی تنش خمشی ریشه دندانه چرخدنده ساده از ابتدا تا انتهای درگیری، مکان بیشینه تنش خمشی مشخص شده است. در نقطه بیشینه تنش ترکی با طولهای متفاوت و زوایای مختلف نسبت به سطح اعمال شده و رفتار ضرایب شدت تنش KIو KIIمورد بررسی قرار گرفته است. با تحلیل نتایج به دست آمده میتوان محل پیدایش ترک ریشه دندانه و همچنین زاویه ترک اولیه نسبت به سطح را پیشبینی کرد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه