تحلیل مونوتونیک، هیسترزیس و لرزه‌ای اتصال فلنجی عمود و مایل تیر به ستون در سوله

  • نویسندگان: ناصر صفائیان حمزه کلائی, فرید میارنعیمی
  • کلمات کلیدی: روش اجزای محدود، بارگذاری لرزه¬ای، ظرفیت باربری، اتصال فلنجی، سوله صنعتی

وزن و ظرفیت¬ باربری سوله¬ها از نکات مهمی است که با توجه به کاربری سوله متغیر می¬باشند. این سازه¬ها معمولأ سنگین¬ و دارای سقفِ شیب¬دار بوده و دو نوع از اتصال فلنج عمودی و مایل نیز در این راستا قابل اجرا می‌باشد. عموماً در ساخت و طراحی این سازه¬ها از اتصال مایل با شیب متناسب با شیب کلی سقف سازه استفاده می¬شود. اما تا کنون بررسی جامعی در رابطه با مقایسه عملکرد این اتصال با اتصال عمودی انجام نگرفته است. در این مطالعه، عملکرد این دو نوع اتصال تحت اثر بارهای مونوتونیک و لرزه¬ای با استفاده از نرم¬افزار اجزای محدود آباکوس مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا دقت و صحت مدل‌سازی با مقایسه نتایج حاصل از روش عددی با نتایج مدل آزمایشگاهی نشان داده شد. سپس، با در نظر گرفتن شش مدل با طرح هندسی مختلف برای اجزای اتصال، اثر تغییر ابعاد سخت کننده‌ها، ضخامت بال و جان تیر و همچنین ابعاد ستون بر رفتار خمشی اتصال مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، بهترین طرح از هر یک از دو اتصال فلنج عمود و مایل جهت مطالعه پارامتری انتخاب شده و عملکرد لرزه‌ای این دو نوع اتصال تحت اثر بارگذاری زلزله‌های نزدیک و دور از گسل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. بدین منظور از ده شتاب نگاشت مختلف با محتوای فرکانسی متفاوت استفاده شده است. نتایج در حالت کلی نشان می‌دهد که نیروی وارد بر سازه تحت زلزله‌های گسل دور در سطح پایین‌تری نسبت به زلزله‌های گسل نزدیک قرار داشته و همچنین، ظرفیت باربری اتصال عمودی نسبت به اتصال شیب¬دار بیشتر می‌باشد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه