تحلیل نیرویی فرایند ایکپ به سه روش تجربی، تحلیلی و المان محدود

  • نویسندگان: حسن حیرانی, رضا ناصری, محمد حسین مظفری
  • کلمات کلیدی: ایکپ، تحلیل نیرو، تجربی، تحلیلی کران بالا، شبیه‌سازی المان محدود

امروزه فرایند پرسکاری در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار موسوم به ایکپ (ECAP)، یکی از مهمترین فرایندهای تغییرشکل پلاستیکی شدید (SPD)، در تولید مواد فوق ریزدانه است. در این روش شکل‌دهی، قطعه‌کار، تحت پرسکاری از یک کانال متقاطع عبور کرده و تنش برشی بسیار شدیدی بر آن وارد می‌آید. با تکرار فرایند، استحکام قطعه‌کار در اثر کارسختی و کاهش اندازه دانه افزایش یافته و بر میزان تنش برشی لازم جهت تغییرشکل و همچنین نیروی شکل‌دهی مورد نیاز افزوده می‌شود. از آنجا که در فرایندهای شکل‌دهی، برآورد میزان نیروی شکل‌دهی مورد نیاز پیش از ساخت قالب جهت طراحی و بهینه‌سازی آن نیاز است؛ استفاده از روش‌های غیر تجربی نظیر تحلیلی و عددی ضروری می‌نماید. در این تحقیق نیروی فرایند ایکپ به دو روش تحلیلی کران بالا و شبیه‌سازی المان محدود، ارزیابی و با نیروی واقعی در آزمون تجربی، صحت‌سنجی شد. نتایح نشان داد که روش‌های تحلیلی و عددی در ارزیابی بالادستی نیروی فرایند ایکپ بسیار قابل اعتماد هستند.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه