توسعه میان افزا و تاثیر آن بر مولفه های مختلف در بافت فرسوده شهر زنجان

  • نویسندگان: احمد اسدی, محمدرضا پورمحمدی
  • کلمات کلیدی: توسعه میانافزا، سرزندگی شهری، مطلوبیت اجتماعی، بافت فرسوده، شهر زنجان.

در دهههای اخیر با ظهور انگارههای جدید، رشد و توسعه شهری به صورت هوشمند مطرح شده است و توسعه میانافزا جزئی از آن به شمار میآید. توجه به راهبرد توسعه میانافزا باعث رونق بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری میشود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر راهبرد توسعه میانافزا بر مولفههای سرزندگی و مطلوبیت اجتماعی میباشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع روشهای اسنادی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نظر از عدد پرسشنامه 982 طریق روشهای کتابخانهای و میدانی جمعآوری شده است. حجم نمونه میباشد که از جامعه آماری بافت فرسوده شهر زنجان با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که توسعه میانافزا تاثیر مثبتی در ارتقاء سرزندگی و مطلوبیت اجتماعی در بافتهای فرسوده دارد و بین توسعه میانافزا با متغیرهای سرزندگی و مطلوبیت اجتماعی ارتباط معنیداری وجود دارد. بنابراین میتوان گفت که سرزندگی و مطلوبیت اجتماعی به تفکیک توسعه میانافزا (کمتر، متوسط، بالا) دارای تفاوت معنیداری میباشد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه