حل مسئله زمانبندی کارگاهی با دوره پردازش فازی بااستفاده از الگوریتم لیگ قهرمانان چندهدفه

  • نویسندگان: مجید عبدالرزاق نژاد, سعید سربیشگی زاده
  • کلمات کلیدی: مسائل زمانبندی کارگاهی با دوره پردازش فازی، مک اسپن فازی مورد انتظار، عدم قطعیت مک اسپن فازی، الگوریتم لیگ قهرمانان چند هدفه

مسئله زمانبندی کارگاهی فازی یکی از تصمیمات بسیار مهم مبتنی بر زمان در حوزه‌های مهندسی کامپیوتر، صنعت، اقتصاد، مدیریت و حتی پزشکی می‌باشد. این مسئله از کلاس مسائل مرکب و با محدودیت بوده که این امر باعث شده در زمره مسائل سخت یا NP-hard قرار گیرد. از طرفی مفروض قرار دادن اینکه دوره های زمانی اعم از دوره زمانی پردازش در این دست از مسائل اعداد دقیق باشند با واقعیت مسائل دنیای واقعی سازگار نیست. مادامی که خطاهای انسانی و احتمال خرابی‌های سیستمی وجود دارد، عدم قطعیت زمان پردازش در مسائل زمانبندی کارگاهی بسیار محتمل خواهد بود. در این مقاله از الگوریتم لیگ قهرمانان چند هدفه برای حل مسئله زمانبندی کارگاهی با دوره پردازش فازی استفاده شده است. برای مقایسه روش استفاده شده دو الگوریتم ژنتیک چند هدفه و بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه نیز برای این مسئله پیاده‌سازی شده‌اند. نتایج پیاده سازی نشان می‌دهد الگوریتم لیگ قهرمانان چند هدفه عملکرد نسبتا بهتری دارد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه