رویکرد موازی جدید در بهینه سازی خوشه بندی شبکه ادهاک مبتنی بر دوگانگی الگوریتم ژنتیک و جستجوی ممنوعه چند پردازنده

  • نویسندگان: مجید عبدالرزاق نژاد, سارا علیپور
  • کلمات کلیدی: شبکه ادهاک، خوشه بندی، مسیر یابی، پردازش موازی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم جستجوی ممنوعه

شبکه‌های ادهاک شامل مجموعه‌ ای از حسگر های بی سیم توزیع شده می باشند. حسگر ها به طور مستقیم بدون هیچگونه نقطه دسترسی با همدیگر از طریق بی سیم ارتباط برقرار می‌کنند. حسگر¬ها در یک شبکه متحرک و نا همگن بوده که به طور پیوسته موقعیت خود را تغییر می دهد. لذا یک توپولوژی پویا و متغیر در این شبکه به وجود می آید. با این حال، به دلیل تحرک حسگر و منابع محدود در شبکه‌های بی سیم، یک چالش اصلی در این شبکه‌ها ،خوشه‌بندی حسگرها برای مسیریابی و انتقال اطلاعات می‌باشند که از رده مسائل NP-Hard می‌باشد. در این مقاله برای خوشه بندی حسگرها یک رویکرد موازی جدید که در آن یک دوگانگی جدید الگوریتم‌های ژنتیک و جستجوی ممنوعه موازی طراحی شده، به منظور بهینه سازی خوشه بندی ارائه شده است. روش پیشنهادی از یک رویکرد موازی برای جستجوی فضای مساله استفاده می کند و تاکید زیادی در یافتن بهترین مراکز خوشه ها در زمان قابل قبول را دارد. روش خوشه بندی در الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر تکنیک وزن دهی می باشد که پارامتر های همچون انرژی، فاصله، و شعاع همسایگی در آن لحاظ شده است. نتایج پیاده سازی تایید می‌کند الگوریتم پیشنهادی دارای عملکرد بهتری در نتیجه خوشه بندی نسبت به دیگر الگوریتم‌های پرکاربرد در این حوزه را دارد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه