سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات سرمایه داری مورد مطالعه شهر کرج و روستاهای پیرامونی

  • نویسندگان: مهدی مودودی ارخودی, سجاد فردوسی
  • کلمات کلیدی: گردشگری، نظام سرمایه داری، فوردیسم، پسافوردیسم، بازاریابی

همواره برنامه¬ریزی برای توسعه گردشگری، مستلزم توجه به مساله عرضه و تقاضا است. در این میان، به¬طور¬خاص حوزه بازاریابی گردشگری متکی بر شناخت ویژگی¬های بخش عرضه و تقاضا می باشد. بر این اساس در این پژوهش به سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری با تاکید بر تحولات نظام سرمایه داری در شهر کرج و روستاهای پیرامونی آن پرداخته شد. به طورکلی این پژوهش از نوع کمی است. جامع آماری این تحقیق شامل متخصصان مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین شامل جامعه محلی می باشد که در قالب دو دسته ساکنین شهر کرج و روستاهای پیرامونی به عنوان متقاضی سفر و شرکت های مسافرتی در شهر کرج به عنوان عرضه¬کننده سفر، مورد بررسی قرار گرفتند. نظرسنجی از متخصصان به روش نمونه¬گیری هدفمند و در دسترس و نمونه گیری از ساکنین به روش نمونه گیری تصادفی ساده، و نمونه گیری از شرکت های مسافرتی نیز به روش تمام شماری انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که الگوی رفتاری متقاضیان سفر بین ساکنین شهر کرج و روستاهای پیرامونی، با یکدیگر متفاوت است. بر این اساس رفتار ساکنین روستاهای پیرامونی با میانگین وزنی 521/0، متمایل به ویژگی های گردشگری فوردیسمی- پسافوردیمی است؛ در مقابل بررسی الگوی رفتاری ساکنین شهر کرج نشان داد که با میانگین وزنی 711/0، متمایل به ویژگی های گردشگری نسبتا پسافوردیسمی هستند. در این میان، الگوی رفتاری شرکت¬های مسافرتی در شهر کرج، با میانگین وزنی 751/0، به ویژگی های گردشگری پسافوردیسمی متمایل است. در مجموع، الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری در شهر کرج، نسبتا پسافوردیسمی ارزیابی می شود.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه