شناسایی ظرفیت ها و ارایه راهکار های جذب گردشگر در مناطق خشک و نیمه خشک با تاکید بر بیابان لوت

  • نویسندگان: عبدالمجید احمدی,
  • کلمات کلیدی: https://conf.birjand.ac.ir/lutconference/

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ گردشگری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روند. در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﻮع ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان، ﮐﻮﯾﺮﻫﺎ و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارند و ﻫﺮﯾﮏ دارای وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ- ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺘﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺟﺬب ﮐند . اکوتوریسم قابلیت مستعد نواحی بیابانی برای دستیابی به توسعة پایدار است و در حال تبدیل شدن به یکی از مهمتـرین مؤلفه های توسعة اقتصادی مناطق بیابانی است. پژوهش پیش رو از نظر روش توصیفی - کتابخانه ای است و با هدف اولویت بندی شاخصهای مؤثر در شناسایی ظرفیت های گردشگری در منطقه کویر لوت و ارایه راهکارهای جذب گردشگر گرد آوری شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این ناحیه دارای پتانسیل های بسیاری از جمله بهره گیری از گردشگری ورزشی، تولید انرژی، بوم گردی ، برگزاری مسابقات، استقرار تاسیسات صنایع ویژه و ........ می باشد که از انها می توان برای جذب گردشگر و توسعه اقتصادی منطقه و کشور بهره گرفت .

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه