شناسایی عوامل موثر بر ایجاد امنیت پایدار در روستاهای مرزی برحسب فاصله از مرز

  • نویسندگان: مهدی مودودی ارخودی
  • کلمات کلیدی: واژه¬های کلیدی: امنیت پایدار، روستاهای مرزی، فاصله از مرز، استان خراسان رضوی

امروزه برقراری امنیت صرفا منوط به استفاده از تجهیزات فیزیکی، استقرار نیروهای نظامی نمی باشد، بلکه توجه به سایر ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به پایداری امنیت کمک خواهد نمود. از این رو هدف مقاله پیش رو شناسایی عواملف موثر بر امنیت پایدار در روستاهای مرزی خر اسان رضوی است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و از تکنیک پرسشنامه ای استفاده شده است. همچنین از نرم افزارهای Gis برای ترسیم نقشه ها و spss برای تحلیل آماری و آزمون های آماری کروسکال والیس، رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شده است. جامعه آماری، روستاهای صفر تا پنجاه کیلومتری مرزی خراسان رضوی است که 384 سرپرست خانوار با استفاده از فرمول کوکران به عنوان جامعه نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج بیانگر آن است، میزان رضایت از شاخص اقتصادی کمتراز سایر شاخص ها است. ولی با توجه به آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر، این شاخص نقش بسیار مهمی در ایجاد و احساس امنیت روستاهای مرزی دارد. بر حسب فواصل مورد بررسی شاخص اقتصادی بیشترین نقش ایجاد احساس امنیت داشته است. با توجه به میزان رضایت روستاهای مرزی حلقه اول از شرایط امنیتی، توجه به شاخص های اقتصادی و رفاهی برای پایداری امنیت، اهمیت فراوانی دارد. گرچه میزان رضایت از شاخص اقتصادی در سطح پایین قراردارد، اما اثر و وزن این شاخص با توجه به آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر، در ایجاد امنیت؛ ضرورت توجه به مسائل اقتصادی در قالب ارائه الگوهای کشت و آبیاری را دو چندان نموده است.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه