مطالعه اثر ترک پای دندانه چرخدنده ساده بر توزیع تنش سایر دندانه ها

  • نویسندگان: حسن حیرانی
  • کلمات کلیدی: اجزای محدود، ترک، تنش، چرخدنده، دندانه

بسیاری از قطعات مکانیکی در طول عمر کاری خود تحت بارگذاری تکرار شونده قرار دارند. این نوع بارگذاری منجر به ایجاد تنش های چرخه ای می گردد. تنش های چرخه ای در نتیجه پدیده خستگی باعث پیدایش، رشد ترک و در نهایت شکست قطعات خواهند شد. چرخدنده ها از جمله قطعاتی هستند که پدیده خستگی را تجربه می کنند. در این پژوهش اثر وجود ترک در پای دندانه بر روی توزیع تنش دندانه های مجاور با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس بررسی شده است. بدین منظور ترک هایی با طول و جهت های متفاوت در پای دندانه قرار گرفته و تاثیر آن بر تنش پشت دندانه، پای دندانه مجاور و نوک دندانه درگیر مطالعه شده است. نتایج تغییر این پارامترها را با تغییر طول و جهت ترک نشان می دهد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه