مقاصد و اهداف سیاحت و گردشگری از منظر آموزه های قرآنی و میراث روایی

  • نویسندگان: علی محمدیان
  • کلمات کلیدی: سیاحت، گردشگری، قرآن، روایات

طرح مسئله: بی تردید آموزه های قرآنی و روایی که از منبع لایزال الهی سرچشمه می گیرند، حاوی پیامهای حیاتبخش و جاویدانی ‏هستند که در جهت هدایت آدمیان به سوی سعادت بیان شده و حیات طیبه انسانی را به افراد بشر می‌نمایانند. این دو منبع شریف ‏از دیرباز به منزله آبشخور و سرچشمه ای برای اهل تحقیق و جستجوگران حقیقت بوده اند. باید گفت اگرچه گردشگری و سیاحت از ‏مفاهیمی هستند که در بادی امر بنظر می رسد در جهان مدرن مطرح شده اند؛ لکن تتبع در آموزه های قرآنی و نیز میراث روایی ‏بیانگر آن است که شرع مقدس از این جنبه زیست بشری نیز غافل نبوده و رهنمودها و غایاتی را برای سیر و سیاحت ذکر نموده ‏است. لذا تبیین موارد مزبور در کتاب و سنت به جهت اینکه بیانگر دیدگاه خداوند خالق طبیعت در مسئله است، می تواند از اهمیت ‏والایی برخوردار باشد روش پژوهش:‏‎ ‎شیوه پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته است. نگارنده با جستجو در ‏قرآن و میراث روایی، مواردی را که می توانند به نحوی به موضوع بحث مرتبط باشند جمع آوری و تدوین نموده است.‏ یافته ها: یافته های پژوهش نشان میدهد مقاصد سیاحت و گردشگری در لسان آموزه های شرعی متنوع بوده و گستره چشمگیری ‏دارد. برخی از اهداف گردشگری در آموزه های دینی عبارتند از: 1- عبرت اندوزی و توجه به معاد. 2- افزایش تجربه و آگاهی. 3- ‏تفکر در خلقت. 4- ابتهاج و تندرستی بدنی نتیجه گیری: برآیند پژوهش نشان میدهد سیاحت و گردشگری مورد تأیید شریعت مقدس اسلام قرار گرفته و ضمن تبیین اصول ‏و قواعد کلی آن در کتاب و سنت، ثمرات متعددی نیز بر سیاحت مترتب شده است؛ لذا اگرچه صنعت توریسم با گستردگی کنونی ‏از اقتضائات عصر جدید است؛ اما شریعت نیز در این زمینه رهنمودهای عملی و عینی ممتازی ارائه نموده است.‏

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه