پتانسیل سنجی گردشگری در قائنات و راهکارهای توسعه آن

  • نویسندگان: عبدالمجید احمدی, سعید حسین آبادی
  • کلمات کلیدی: توسعه گردشگری،مزیتهای نسبی، شهرستان قائنات.

-

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه