پیش بینی توسعه فیزیکی شهر قائن با استفاده از تصاویر ماهواره ای

  • نویسندگان: احمد اسدی, ابراهیم اکبری
  • کلمات کلیدی: تصلویر ماهواره ای، تغییرات کاربری اراضی، مدل زنجیره مارکوف، مخاطرات ژئومورفیک، قاین

رشد شهرها و تأثیرات حاصل از آن بر محیط پیرامون، پیامدهای زیان بـه ، بررسـ ی ، باری به دنبال دارد؛ امـا بـا شناخت و آگـاه ی از نـواح ی کـارگ یری و استفادة بهینه از علوم و فناوری های جدید می توان به سمت توسعة پایـ دار حرکـت کـرد؛ از سـو یی جغرافیـ ا و شـاخص هـا ی بسـ یار مهـم آن بـه ویـ ژه ژئومورفولوژی به نقش مؤثری در رشد و گسترش مراکز شـهر ی دارد. در پـژوهش حارـر، ورـع یت توسـعة شـهر و ، مثابة علمی تخصصی و کاربردی مخاطراتی بررسی شده است که بر این توسعه تأثیر مـ ی گـذارد . در ایـ ن پـژوهش بـا اسـتفاده از قابل یـ ت تکنیـ ک سـنجش از دور و س یسـتم اطلاعـات تغییرات کاربری اراری شهر قائن به ، جغرافیایی منظور تخمین افزایش سطح مجموعة شهری و میزان کاهش اراری کشـ اورزی و بـا ی در بـازة زمـان ی سال بررسی شد؛ همچنین تأثیر آن بر مخاطرات ژئومورفولوژیکی ازجمله گسل، آبراهه و لیتولوژی در منطقه ارزیابی شـد. در ادامـه 2017 تا 2000 های محدودة کاربری با الگوریتم حداکثر مشابهت، روش نظارت مشخص شد. نتایج پژوهش حارر نشان می 1۴0۴ شده و مدل زنجیرة مارکوف در افق دهد طی سال مساحت کاربری محدوده 1396 و 1389 ،1379 های های ساخته شده در شهر قائن افزایش داشته و این افزایش سـب نزد یـ ک شـدن شـهر بـه گسل، سازندهای رسی ها و آبراهة اصلی شده است؛ به طـور ی کـه مسـاحت ارارـ ی سـاخته درصـد)، بـا 11۴/8۴ شـده ( هـا و زمـ ین هـا ی کشـاورز ی درصد)، زمین 99/1( درصد) تغییر خواهد کرد. تلفیق داده 99/9۴درصد) و مراتع (99/71( های بایر های متفاوت بـرا ی بـه دسـت آوردن نتـا یج دقیـ ق تـر و منسجم تر و همچنین آینده نگری برای شناسایی مناطق مساعد به منظور رشد و گسترش شهری در سال نوآوری این پژوهش محسوب می ، های آتی شود.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه