چالش های حق آموزش رایگان در عصر کرونا؛ نمونه مورد پژوهش اپلیکیشن شاد

  • نویسندگان: میثم کهن ترابی,
  • کلمات کلیدی: آموزش ، اپلیکیشن شاد ، آموزش رایگان ، آموزش همگانی ،آموزش و پرورش

آدمی به صورت ذاتی در جستجو علم و پیشرفت است و به زبان ساده تر آدمی هیچگاه از ارتقاء مهارت ها و توانایی های خود دست نخواهد کشید و ذاتا در جستجو کمال حرکت خواهد کرد. به همین دلیل است که انسان از زمانی که خود را شناخت در جستجو علم و دانش گام برداشت. پس از مدتی قوانینی وضع شد تا علم آموزی از وظایف دولت ها گردد. حقوق و قانون اساسی بسیاری از کشور ها حق آموزش رایگان و همگانی را به رسمیت شناخته و تلاش کردن با بهره گیری از آموزش جامعه ای پویا تر و انسان های کارآمدتری را پرورش دهند. پس از مدتی دولت ها به آموزش به منظره سرمایه گذاری اساسی نگریستن و بحث آموزش هر روز بسط بیشتر و به تناسب آن از اهمیت بیشتری برخوردار شد. اما کشورمان ایران نیز آموزش و حق آموزش همگانی و رایگان را در قوانین مورد پذیرش قرار داده و طبق قوانین دولت ملزم به فراهم کردن شرایط آموزش رایگان است . در واقع آموزش رایگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ازچنان اهمیتی برخوردار است، که در چند اصل از آن یاد شده است. اما در شرایط حساس کنونی که جهان درگیر چالش بزرگ چون کرونا می باشد . دولت ها باید راهکاری برای ادامه روند آموزش همگانی بیابند. زیرا هیچ جامعه ای نمی خواهد از پیشرفت باز بماند. به همین جهت است که بسیاری از کشور ها راه حل هایی را برای روشن ماندن چراغ علم آموزی ارائه داده اند . دولت جمهوری اسلامی نیز در شرایط فعلی راهکاری تحت عنوان شاد را ارائه نمود که آموزش همگانی را پیش ببرد . اما سوال اساسی این است که آیا شاد راه حل مناسبی بوده است؟ یا تنها یک تصمیم عجولانه بوده است. آنچه از شاد به عنوان راه حل دولت انتظار می رود. فراهم کردن شرایط مشابه، آموزش به صورت حضوری و پاسخگویی به مسئله آموزش همگانی می باشد . اما با توجه به پژوهش های صورت گرفته شاد نتوانسته حتی نزدیک به انتظارات باشد. و حتی با بررسی دقیق تر قوانین آموزشی موجود شاد را میتوان در تناقض با قوانین نیز دانست. با توجه به آنکه این سامانه عیوب فراوانی دارد. بهتر است دولت اینبار مسیر را به شکل بهتری برای علم آموزان هموار نماید . تا فرصت شکوفایی به صورت برابر ایجاد شود . زیرا آموزش نه تنها سرمایه گذاری است بلکه یکی از بهترین و بلند مدت ترین سرمایه گذاری هایی نیز می باشد که دولت می تواند انجام دهد و سال ها بعد جای داشتن جامعه ای آبستن از عدم برابری و ناعدالتی و انفعال ،جامعه ای پویا و آماده گام نهادن در مسیر پیشرفت و توسعه بیش از پیش داشته باشیم.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه