ژئومورفولوژی شهری شهرستان قاینات و بررسی عملکرد آن در فرایند توسعه و برنامه ریزی

  • نویسندگان: عبدالمجید احمدی
  • کلمات کلیدی: ژئومورفولوژی ، توسعه و برنامه ریزی ، قاینات

ژئومورفولوژی شهری شهرستان قاینات و بررسی عملکرد آن در فرایند توسعه و برنامه ریزی

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه