ژئومورفولوژی نوین یا سنت گرا؟ انقلاب در بهره گیری از تکنیک و آمار یا همچنان توصیف نظری!

  • نویسندگان: عبدالمجید احمدی
  • کلمات کلیدی: ژئومورفولوژی، تکنیک و آمار

ژئومورفولوژی نوین یا سنت گرا؟ انقلاب در بهره گیری از تکنیک و آمار یا همچنان توصیف نظری!

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه