گستره امنیت در آموزه های فقهی ‏«مطالعه موردی امنیت اجتماعی»‏

  • نویسندگان: علی محمدیان
  • کلمات کلیدی: فقه، امنیت اجتماعی، اختلال نظام، نظم جامعه

طرح مسئله: امنیت در تعالیم فقهی أشکال و موارد متعددی را شامل می شود. مثلاً گفته شده است که هدف غایی آموزه های ‏دینی حفظ پنج مصلحت است: 1- جان انسانها و به عبارتی امنیت نفس؛ 2- حفظ دین و به عبارتی پاسداری از عقاید و باورها؛ 3- ‏حفاظت از عقل و خرد و جلوگیری از تضییع آن؛ 4- صیانت نسب اشخاص و امنیت عفت و اخلاق؛ 5- و در آخر امنیت مال و ‏ثروت و دسترنج افراد. بنظر میرسد اگرچه در کلمات فقیهان به صراحت از امنیت روانی و اجتماعی سخنی به میان نیامده است؛ ‏لکن چنین نیست که مسئله به طور کلی از دید فقها مغفول مانده و به آن توجه نشده باشد؛ لذا جستار حاضر خواهد کوشید ‏مواردی از احکام فقهی را که به نحوی با مقوله امنیت اجتماعی و روانی مرتبط هستند، از دل میراث مکتوب فقهی استخراج نماید.‏ روش پژوهش:‏‎ ‎شیوه تحقیق فرارو توصیفی-تحلیلی است و چون مطالعه موردی مدنظر نویسنده است، پژوهش شامل چند مرحله ‏خواهد بود؛ در ابتدا پس از بیان مسئله، مورد انتخابی مشخص میشود، سپس داده ها گردآوری شده و در مرحله بعد سازماندهی ‏داده ها و همچنین تدوین گزارش انجام خواهد گرفت که ممکن است متشکل از مصادیق و افراد متعدد باشد.‏ یافته ها: یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که پرداختن به مقوله امنیت اجتماعی و روانی در فقه، در ضمن مباحثی همچون ‏محاربه و افساد فی الارض، بحث جهاد دفاعی، تحریم زنا و جرایم جنسی و همچنین برخی از آموزه های دیگر از قبیل حرمت غیبت، ‏دروغ، تهمت و... که تأمین کننده امنیت جامعه است تبلور یافته است.‏ نتیجه گیری: برآیند پژوهش نشان می دهد شرع انور از توجه به مسئله پراهمیت امنیت اجتماعی و روانی غافل نبوده و در این زمینه ‏فقیهان به تفصیل سخن گفته و مباحث دامنه داری را مطرح نموده اند؛ باید توجه داشت اگرچه عبارت «امنیت اجتماعی» در عبارات ‏آنان به کار نرفته است؛ لکن واژگانی از قبیل جلوگیری از اختلال نظام در کلمات بسیاری از ایشان مشاهده می شود.‏

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه