یررسی ژئومرفوتوریسم در منطقه اورامانات

  • نویسندگان: عبدالمجید احمدی
  • کلمات کلیدی: ژئومرفوتوریسم، اورامانات

یررسی ژئومرفوتوریسم در منطقه اورامانات

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه