اطلاعات تماس واحد انتشارات

کارشناس انتشارات :

سرکار خانم سیده صالحه حسینی   05631006221  

پست الکترونیکی واحد انتشارات :

press@buqaen.ac.ir