اطلاعات تماس واحد انتشارات

کارشناس انتشارات :

سرکار خانم مهندس فاطمه سادات کریمی   05631006202   

پست الکترونیکی واحد انتشارات :

press@buqaen.ac.ir