فرم های آموزشی

تـوجــه:

باعنایت به اینکه اکثر فرم های آموزشی سامانه ای شده است (فرم هایی که در جدول ذیل غیرفعال می باشد) و روند ثبت درخواست، بررسی و پیگیری آنها در سامانه فرم انجام می شود، ضروری است دانشجویان برای ارائه درخواست های خود به سامانه ذیل مراجعه نمایند. 

سامانه فرم : form.buqaen.ac.ir

  • فرم های آموزشی
مشخصات فرم لینک دانلود
فرم نمره تکدرس (معرفی به استاد) درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم انصراف از تحصیل دانلود
فرم مرخصی تحصیلی درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم تصفیه حساب دانشجویان (فرم پشت و رو کپی گردد) درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم حذف تکدرس درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم معادلسازی دروس درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم درخواست تغییر رشته داخل دانشگاه درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم درخواست میهمانی درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم حذف پزشکی دانلود
فرم درخواست بررسی پرونده پزشکی دانشجو دانلود
فرم بازدید علمی دانلود
فرم درخواست دانشجو جهت طرح در شورای آموزشی درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم درخواست انتقالی (توام با تغییر رشته) درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم - فرم شورای بررسی موارد خاص)
فرم انتخاب واحد ويژه درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم درخواست تغيير مشخصات شناسايی دانشجو درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)

 

  • فرم های آموزشی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد)

فرم 1

انتخاب استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد

درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)

فرم 2 صورتجلسه تصویب پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلوم فرم pdf

دانلوم فرم word

تکمیلی فرم 2 درخواست تصویب پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم 3 مجوز دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلوم فرم pdf

دانلوم فرم word

فرم 4 ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلوم فرم pdf

دانلوم فرم word

فرم 5 صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلوم فرم pdf

دانلوم فرم word

فرم 6 اصالت نامه پایان نامه های دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانلوم فرم pdf

دانلوم فرم word

شیوه نامه شیوه نامه آموزشی پژوهشی کارشناسی ارشد دانشگاه بزرگمهر قائنات دانلود شیوه نامه
     

 

 

  • فرم های دانش آموختگان

فرم استشهاد محلی

فرم درخواست ارسال مدارک تحصیلی از طریق پستی (تکمیل و امضاء توسط دانشجو)

فرم تعهدنامه ارسال مدارک پستی (تکمیل توسط دفترخانه اسناد رسمی)

فرم تعهدنامه ویژه دانشجویانی که مدرک تحصیلی شان مفقود شده است (تکمیل توسط دفترخانه اسناد رسمی)

 

1  

فرم استشهاد محلی

دانلود

2

فرم درخواست ارسال مدارک تحصیلی از طریق پستی (تکمیل و امضاء توسط دانشجو)

دانلود

3 فرم تعهدنامه ارسال مدارک پستی (تکمیل توسط دفترخانه اسناد رسمی) دانلود   
4 فرم تعهدنامه ویژه دانشجویانی که مدرک تحصیلی شان مفقود شده است (تکمیل توسط دفترخانه اسناد رسمی) دانلود