اطلاعات تماس واحد پژوهشی

 

معاونت آموزشی و پژوهشی  جناب آقای دکتر مهدی مودودی ارخودی

31006200

مدیریت پژوهشی و فناوری  سرکار خانم دکتر ملیحه آشنا

31006202

کارشناس پژوهشی سرکار خانم مهندس فاطمه سادات کریمی 31006202
فکس واحد  31006006
پست الکترونیکی واحد پژوهشی research[@]buqaen.ac.ir