اطلاعات تماس واحد پژوهشی

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

31006200

مدیریت پژوهشی و فناوری  جناب آقای دکتر مهدی بقراطی

31006600

کارشناس پژوهشی سرکار خانم مهندس فاطمه سادات کریمی 31006202
فکس واحد  31006006
پست الکترونیکی واحد پژوهشی research[@]buqaen.ac.ir