تاریخچه تاسیس

تاریخچه تاسیس

آموزشکده فنی قاین طبق مجوز قطعی شماره 2535/22تاریخ 07/03/1384شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تربیت نیروهای متعهد و متخصص مورد نیاز کشور به عنوان اولین آموزشکده اقماری دانشگاه بیرجند در شهر قاین در مهر ماه 1384 با دو رشته کاردانی مکانیک و کاردانی کامپیوتر نرم افزار با ریاست دکتر محسن فرشاد شروع به فعالیت نمود.
پس از چندین دوره پذیرش دانشجو در دوره کاردانی، آموزشکده فنی قاین موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی مهندسی مکانیک شد که اولین گروه از دانشجویان این رشته در مهر ماه 1389 با تعداد 45 نفر مشغول به تحصیل شدند. سپس آموزشکده توانست مجوز پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار را دریافت نماید و با پذیرش اولین دوره از دانشجویان این رشته ها در مهر ماه 1390 و با مجوز شماره 61367 /22 مورخ 01/05/1390 شورای گسترش آموزش عالی، آموزشکده فنی قاین به دانشکده فنی مهندسی قاین ارتقاء یافت. همچنین مجوز پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران و رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار از شورای گسترش آموزش عالی اخذ شد.

در تابستان 1392 دانشکده های علوم انسانی و علوم پایه قاین تاسیس شد که رشته های فقه و مبانی حقوق اسلامی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری و همچنین حسابداری در دانشکده علوم انسانی قاین و رشته های ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها و علوم کامپیوتر در دانشکده علوم پایه قاین برای بهمن 1392 پذیرش دانشجو نمودند.
شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 30/09/1392 با انفکاک دانشکده های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی قائن از دانشگاه بیرجند و ارتقاء آن به دانشگاه و همچنین با تغییر نام دانشگاه قائن به دانشگاه بزرگمهر قائنات موافقت قطعی بعمل آورد. و در فروردین 1393 با انتصاب دکتر محمد حسین شفیعی میم به سمت سرپرست دانشگاه، این تفکیک عینیت پیدا کرد.
در حال حاضر دانشگاه بزرگمهر قائنات شامل سه دانشکده فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پایه و با داشتن مجوز پذیرش دانشجو در 2 کد رشته کارشناسی ناپیوسته و 9 کد رشته کارشناسی پیوسته، بالغ بر 1300دانشجوی در حال تحصیل دارد. و در مجموع با 23 عضو هیات علمی(تمام وقت) و 1 عضو هیات علمی مدعو در قالب 11 گروه آموزشی و 12 رشته تحصیلی در جهت تربیت متخصصین و آینده سازان کشور می کوشد.
 

شماره ملی دانشگاه :14004298272

شماره ثبت : 856