مدیران و کارشناسان حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

مدیریت دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی 

 دکتری علوم اقتصادی حمید لعل خضری
 

h.lalkhezri@buqaen.ac.ir

تلفن مستقیم: 05631006310

مدیریت دانشجویی مدیر دانشجویی
  تلفن مستقیم: 31006310-056

 

 

 مدیریت فرهنگی اجتماعی و رئیس اداره تربیت بدنی 

کارشناسی سید محمدعلی یعقوبی
  seyedali.quen@gmail.com
 مدیریت فرهنگی اجتماعی و اداره تربیت بدنی  مدیر فرهنگی و اجتماعی و رئیس اداره تربیت بدنی
  تلفن مستقیم: 31006320-056

 

کارشناس امور دانشجویی

 
کارشناسی ارشد محسن سنگی
  esf_cyber@yahoo.com
مدیریت دانشجویی کارشناس تغذیه، کارشناس امور رفاهی دانشجویان و کارشناس مرکز مشاوره
  تلفن مستقیم: 31006312-056

 

کارشناس خدمات دانشجویی

کارشناسی ارشد سارا سالاری
 

  salari@buqaen.ac.ir
مدیریت دانشجویی کارشناس امور دانشجویی
کارشناس کمیسیون موارد خاص و کارشناس سراهای دانشجویی خواهران
  تلفن مستقیم: 31006313-056کارشناس امور دانشجویی 

کارشناسی ارشد مهدی  مصطفی پور 
   
مدیریت دانشجویی

کارشناس امور دانشجویی
کارشناس امور سرای دانشجویی برادران

  تلفن مستقیم: 31006314-056

 کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی

کارشناسی ارشد سید حسن مظلوم زاده
  s.hassan.mazloomzadeh@gmail.com
مدیریت فرهنگی و اجتماعی   کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی
 (تشكل هاي اسلامي، نشريات، فعالیت های قرآن و عترت(ع) و ازدواج دانشجويي)
  تلفن مستقیم: 31006321-056

 

 کارشناس امور فرهنگی و تربیت بدنی 

کارشناسی علی شاهین
 

  shahin@buqaen.ac.ir
 مدیریت فرهنگی اجتماعی و اداره تربیت بدنی کارشناس امور فرهنگی و تربیت بدنی
(ورزش قهرماني، فضاهاي ورزشي، اردوهاي دانشجويي و پشتياني امور فرهنگي)
  تلفن مستقیم: 31006322-056

کارشناس امور فرهنگی و تربیت بدنی 

کارشناسی ارشد الهه سبزبان
 

  sabzban@buqaen.ac.ir
 مدیریت فرهنگی اجتماعی و اداره تربیت بدنی کارشناس امور فرهنگی و تربیت بدنی
 (انجمن هاي علمي دانشجويي، كانون هاي فرهنگي و هنري، ورزش همگاني)
  تلفن مستقیم: 31006323-056

 فکس حوزه دانشجویی و فرهنگی

 
0563100600۳  شماره فکس