معرفی اعضای هیات دانشکده علوم انسانی

  • معرفی اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

اعضای هیات علمی گروه فقه و حقوق

 

دکترمیثم کهن ترابی

ریاست دانشکده علوم انسانی

عضوهیات علمی ومدیرگروه رشته فقه و حقوق اسلامی

                                                             


                                                                                                                                                 

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه حسابداری

مسعود حسنی

مدیریت امور آموزشی دانشکده علوم انسانی

عضوهیات علمی ومدیرگروه رشته حسابداری

 

اعضای هیات علمی گروه جغرافیا

دکترمهدی مودودی ارخودی

عضوهیات علمی ومدیرگروه جغرافیا

 

 

دکتر عبدالمجید احمدی                                                                                                  

عضوهیات علمی گروه جغرافیا

 

 

                                                                                                           

دکتراحمداسدی

عضوهیات علمی گروه جغرافیا