دفتر ارتباط با صنعت

معرفی دفتر کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه

همکاری دو جانبه ی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با بخش خصوصی/ صنعت و کم کردن فاصله ی موجود امری بایسته به نظر می رسد، زیرا بقاء و پویایی این دو نهاد و رسیدن آنها به جایگاه واقعی خویش در ساز و کارهای اجتماعی-اقتصادی، در گرو این ارتباط دو سویه است. در این عرصه، دفتر همكاريهاي پژوهشي و مشاوره اي (ارتباط با صنعت) می تواند نقشی مهم و موثر در پر کردن شکاف موجود میان دانشگاه و صنعت و نزدیک کردن آنها به یکدیگر ایفا کند و از این طریق به ارتقاء سطح علمی و فنآوری جامعه کمک نماید. بــــه منظور پیوند توانایـی های دانشگاه و نیازهای بخش خصوصی/صنعت الگوهای گوناگونی پیشنهاد شده است که از آن جمله مـــی توان به مورد زیر اشاره کرد:

  •  مشاوره

 الف- قراردادهای مشاوره ای برای حل مسائل آشکار: زمانی است که مدیران صنایع به دانشگاه مراجعه مــی کنند و از محققان در زمینه یک مشکل خاص که با آن مواجه شده اند مشاوره می گیرند.

ب- قراردادهای مشاوره ای برای یافتن و حل مشکلات: بعلت مشغولیت زیاد مدیران صنعت معمولاً بسیاری از مسایل و مشکلات از دید آنها مخفی می ماند. در این زمان محققان دانشگاه می توانند مشکلات آنها را تشخیص داده و برای آن راه حل پیشنهاد کنند.

  • توسعه آموزش و برنامه های آموزشی

الف- دوره های کوتاه مدت: این دوره ها توسط اساتید دانشگاهی و بر اساس نیاز مدیران و کارشناسان صنعت، طراحی و اجرا خواهد شد تا نیاز فوری به مهارت جدید نیروی انسانی مورد نیاز صنعت برطرف شود.

ب- دوره های تکمیلی با مدرک مشترک: این دوره ها  که اغلب در مقاطع کارشناسی ارشد و توسط متخصصین دانشگاهی و صنعتی به کمک هم طراحی و اجرا می شوند نقش موثری در افزایش بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و سیستم آموزشی دانشگاه دارد، بطوری که اغلب پروژه های دانشجویی در این روش به نوآوری و خلق محصول یا خدمات جدید منجر خواهد شد .

پ- دوره های مداوم آموزش کوتاه مدت : این دوره ها با هدف به روز نگه داشتن اطلاعات فنی و علمی کارشناسان بخش صنعت طراحی و با مشارکت صنعت انجام می پذیرد .

ت- دوره های میان مدت و بلند مدت: این دوره ها اغلب برای ایجاد مهارت جدید در نیروی انسانی شاغل به کار طراحی و اجرا می گردد.

 

  • فعالیت های تحقیق و توسعه

الف- پیمان کاری پژوهش: در این روش، پس از تعیین موضوعات تحقیق که می تواند به شیوه مشاوره نیز صورت گرفته باشد، کارشناسانی از صنعت که بکار گیرندگان نتایج حاصله می باشند، به مراکز تحقیقاتی دانشگاهی معرفی شده، تا اولا ً در طول اجرای پروژه هماهنگی های لازم را بعمل آورده و ثانیاً در صورت نیاز آموزش های لازم را دریافت کرده و نتیجه تحقیقات را با خود به صنایع مربوطه عودت نماید.

ب- اجرای مشترک پروژه ها: در این روش پروژه به صورت مشترک تعریف و اجرا و نظارت می شوند. البته ساماندهی و تقسیم وظایف بر اساس نوع پروژه می تواند متفاوت باشد.

پ-سرمایه گذاری مشترک پروژه ها: در بسیاری از زمینه ها که مورد علاقه هر دو طرف دانشگاه و صنعت مـی باشد، پروژه هایی تعریف و با سرمایه گذاری مشترک اجرا می شوند که هم دانشگاه و هم صنعت از دستاوردهای آن جهت توسعه علوم و فنآوری استفاده می نمایند. این کار می تواند به صورت تاسیس مراکز تحقیقاتی مشترک نیز صورت پذیرد که در این صورت مرکز تاسیس شده دارای شخصیت حقوقی مستقل خواهد بود.

  • سایر زمینه ها ی همکاری

بازدید منظم متقابل

نشست های سازماندهی شده مشترک

کنفرانس ها و سمینارها

انتشارات مشترک

نمایشگاه مشترک

حمایت صنعتی از دانش پژوهان و انجمن ها

کارآموزی دانشجویان در صنعت