چاپ مقاله اساتید گروه کامپیوتر دانشگاه در مجله معتبر بین‌المللی با ضریب تاثیر "3/5"

آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر برگزار شد

مراسم پرسش و پاسخ پژوهشی با حضور هیات رئیسه دانشگاه برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه مدیر امور پژوهش و فناوری

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات در نشریه معتبر بین‌المللی با ضریب تاثیر 2/36

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه بزرگمهر قائنات در نشریه معتبر بین‌المللی با ضریب تاثیر 4/08

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات در نشریه معتبر بین المللی با ضریب تاثیر 2/336

همکاری استاد مدعو گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات در چاپ کتاب در انتشارات بین المللی ELSEVIER

چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه بزرگمهر قائنات در نشریه معتبر علمی با ضریب تاثیر 4.223

چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه بزرگمهر قائنات در نشریه با اعتبار JCR-Q2