تماس با کارکنان آموزش

ایمیل اداره آموزش:

education@buqaen.ac.ir

 

مدیر امور آموزشی دکتر حسن حیرانی

 

تلفن مستقیم: 31006210-056

 

کارشناس آموزش

پذیرش و نظام وظیفه

محمدرضا رضائی
Rezaei@buqaen.ac.ir تلفن مستقیم: 31006215-056

 

کارشناس آموزش

خدمات آموزشی و امتحانات

امیر محمدحسین نژاد
hosseinnejad@buqaen.ac.ir تلفن مستقیم: 31006214-056

 

کارشناس آموزش

فارغ التحصیلی و دانش آموختگان

سمانه سادات معصوم زاده
  تلفن مستقیم:  05631006213

 

کارشناس آموزش

سوابق تحصیلی و امور کارنامه

زهره آهنی
  تلفن مستقیم:  05631006211 - 05631006212
   

 

کارشناس آموزش

کارشناس آموزشی رشته های علوم انسانی

طیبه شاکری
Shakeri@buqaen.ac.ir تلفن مستقیم: 31006217-056

 

کارشناس آموزش

کارشناس آموزشی رشته های مهندسی و علوم پایه

احسان محمدحسین نژاد
  تلفن مستقیم: 31006216-056