آیین نامه های پژوهشی

پژوهه :

آیین نامه پژوهانه (Grant)- آخرین اصلاحات براساس مصوبات جلسه 85 ام - اردیبهشت ماه 1402

 

راهنماهای مرتبط با سامانه سیماپ :

راهنمای ثبت طرح های پژوهشی در سامانه سیماپ

 

طرح پژوهشی :

فرم پیشنهاده طرح پژوهشی 

آیین نامه انجام طرح های پژوهشی - آخرین اصلاحات جلسه 81 ام، آبان ماه 1401

دستور العمل تهیه گزارش نهایی طرح های پژوهشی

گردش کار طرح های پژوهشی

فرم اختتامیه طرح پژوهشی

آیین نامه طرح های پژوهشی خارجی

قرارداد طرح پژوهشی خارجی-word

 

طرح تشویقی :

شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر علمی داخلی و بین المللی

آیین نامه نحوه امتیاز دهی و پرداخت حق التشویق کتب

آیین نامه تشویق دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند

 

 

ترفیع :

دستورالعمل اجرایی اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

فرم ترفیع سالیانه

 آیین نامه ترفیع سالیانه - جدید

آیین نامه اعطای پایه تشویقی - جدید

 

فایل های دیگر:

شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر- بازبینی شده1401

ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﭘﮋوھﺸﻲ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﺘﺮک

جدول توزیع امتیاز فعالیت های پژوهشی و فناوری طبق آیین نامه جدید ارتقا

فرم دستیار پژوهشی

شرکت در همایش خارج از کشور- اردیبهشت 1401

فرم پیشنهاده خرید تجهیزات