آیین نامه های پژوهشی

پژوهه :

آیین نامه پژوهانه (Grant)- آخرین اصلاحات براساس مصوبات جلسه 97ام - تیرماه 1403

 

راهنماهای مرتبط با سامانه سیماپ :

راهنمای ثبت طرح های پژوهشی در سامانه سیماپ

 

طرح پژوهشی :

فرم پیشنهاده طرح پژوهشی 

آیین نامه انجام طرح های پژوهشی - آخرین اصلاحات جلسه 96ام، خردادماه 1403

دستور العمل تهیه گزارش نهایی طرح های پژوهشی

گردش کار طرح های پژوهشی

فرم اختتامیه طرح پژوهشی

آیین نامه طرح های پژوهشی خارجی

قرارداد طرح پژوهشی خارجی-word

 

طرح تشویقی :

آیین نامه نحوه امتیاز دهی و پرداخت حق التشویق کتب

آیین نامه تشویق دستاوردهای پژوهشی و فناوری

 

 

ترفیع :

 شیوه نامه اعطای پایه تشویقی

شیوه نامه اعطای پایه ترفیع

 

فایل های دیگر:

شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر- بازبینی شده1401

ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﭘﮋوھﺸﻲ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﺘﺮک

جدول توزیع امتیاز فعالیت های پژوهشی و فناوری طبق آیین نامه جدید ارتقا

فرم دستیار پژوهشی

شرکت در همایش خارج از کشور- اردیبهشت 1401

فرم پیشنهاده خرید تجهیزات