مدیریت امور آموزشی

بخشی از وظایف امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر

امور آموزشی دانشگاه عهده دار انجام تمامی امور آموزشی دانشجویان  کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و پیوسته می باشد. مهم ترین وظایف مدیر امور آموزشی دانشگاه به شرح زیر است:

 • دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شورا.
 • تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.
 • برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات ، تسهیلات ، تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه
 • هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها و گرایش های مختلف
 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات گروههای آموزشی نسبت به متون و محتوای دروس بر اساس برنامه و سرفصلهای مصوب.
 • بررسی و ارزیابی متون درس اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصلهای مصوب.
 • تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.
 • بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.
 • همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل.
 • انجام امور مربوط به بازنگری دروس.
 • انجام امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان
 • همکاری در تدوین آیین نامه های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • تهیه ، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذیصلاح.
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان در کلیه دوره های مقاطع مختلف تحصیلی و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگ های معرفی دوره های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی.
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • همکاری با مسؤلین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاهها و ...
 • نظارت بر اجرای آیین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.
 • استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته  مقاطع مختلف تحصیلی.
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سیاستهای متخذه.
 • دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور.
 • اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.
 • همکاری با دانشکده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.
 • انجام امور مربوط به پذیرفته شدگان.
 • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی نامه ها ، معرفی نامه و سایر مکاتبات.
 • ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.
 • دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.
 • کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.
 • صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.
 • تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسؤلین ذیربط.
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.